Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 51-68


PRIMENA MOROVE FORMULE ZA PRORAČUN POMERANJA I NJENA TAČNOST
 
UDK: 539.384:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
 
 Rezime:
 Varijante proračuna vrednosti Morovog integrala biće prikazane kao tačno analitičko rešenje i kao numeričko sa procenom greške . Numerički postupak zasnovan je na postupku koji se može primeniti i za bilo koje druge slučajeve integracije proizvoda dve funkcije[1][2]. Ako se želi procena greške integrala on sadrži dva dela Il + ΔI, gde je Il rezultat linearne integracije, a priraštaj ΔI je rezultat lokalne promene, ovde samo od jedne funkcije integrala. Biće prikazane pogodnosti primene postupka za rad kalkulatorom, ali i prednost korišćenja programa DeltaHOM03. Izborom samo četiri oblika spoljašnjeg opterećenja dobija se mnogo na preglednosti i lakšem radu u odnosu na veći broj knjiga i publikacija u kojima se prikazuje vrlo obiman i neselektivan broj momentnih dijagrama bez analiza vrsta opterećenja.
 
 Ključne reči:
 Morova formula, proračun pomeranja, tačnost proračuna