Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 41-49


ANALIZA UTICAJA "DUBINE" POLIEDARSKE LJUSKE NA PRESEČNE SILE I POMERANJA
 
UDK: 624.074.43:531.211/.213
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Danica Goleš, Dragan Milašinović
 
 Rezime:
 Analiza uticaja oblika poprečnog preseka armiranobetonske prizmatične poliedarske ljuske raspona L=20m na dijagrame presečnih sila i pomeranja sprovedena je primenom metoda konačnih traka. U radu je dat prikaz i komentar dobijenih dijagrama pomeranja, obrtanja, presečnih sila, momenata i napona. Izbor optimalnog poprečnog preseka može se izvršiti na osnovu poređenja ovih dijagrama za ljuske različite "dubine". Analizom dobijenih dijagrama zaključuje se da pri izboru oblika poprečnog preseka prizmatične poliedarske ljuske treba izbegavati suviše "plitke" preseke. Povoljan oblik poprečnog preseka dobija se postavljanjem pojedinih ploča poliedra pod takvim nagibom da se postigne što veća sličnost sa odgovarajućom cilindričnom ljuskom.
 
 Ključne reči:
 Poliedarske ljuske, metod konačnih traka, dubina ljuske, armirani beton