Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 129-137


UTICAJ TEMPERATURE HIDRATACIJE I ADITIVA UBRZIVAčA NA MEHANIčKE OSOBINE CEMENTIRANOG KAMENA IZRAđENOG OD CEMENTA SA RAZLIčITIM KOLIčINAMA DODATE ZGURE
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : dr Skenderović Bartul, dipl. fiz. hem., Stipić Lajčo, dipl. inž. grad., Tešanović Aniko, dipl. inž. građ.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 temperatura, hidratacija, aditivi, ubrzivač, kamen, cement, zgura