Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 563-568


УТИЦАЈ КОВИД-19 НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.55
UDK: 334.752:578.834
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дуран, Абел
 
 Резиме:
 Циљ овог рада јесте приказ практичних проблема у току реализације пројеката јавно-приватног партнерства који настају као последица КОВИД-19 и који се јављају на грађевинским пројектима уговореним по овом моделу. Поред тога, биће приказани и кључни токови којима се утицај кризе изазване пандемијом одражава на реализацију пројеката ЈПП широм света. Имајући у виду да је тренутно на располагању мала количина података о утицају кризе на реализацију пројеката ЈПП, циљ овог рада биће да предвиди средњорочне и дугорочне утицаје пандемије. Додатно, аутор ће предложити могуће начине помоћу којих уговорне стране могу превазићи текуће проблеме, узимајући у обзир да утицај пандемије и економског пада на пројектима ЈПП варира у зависности од фазе у којој се пројекат налази.
 
 Кључне речи:
 Јавно-приватно партнерство, ковид-19, виша сила, ризик, криза