Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 31-42


ПРИМЕНА МУЛТИВАРИЈАБИЛНЕ АНАЛИЗЕ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈЕЗЕРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.03
UDK: 556.113/.115+628.113
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Стандардни приступ мониторинга језера се обично базира на месечним вредностима мерења која директно зависе од финансијских могућности и временских услова, често резултујући у изостајању појединих параметара. Са циљем решавања овог проблема је уложен напор у развоју сета фитованих једначина које би истраживачима омогућиле разумну предикцију вредности од интереса и у ситуацијама када поједини подаци нису обухваћени мерењима. Применом серије тестова смо дошли до низа зависности са прихватљивим вредностима коригованих коефицијента корелације, што указује на поузданост развијених функција.
 
 Кључне речи:
 квалитет воде језера, параметри квалитета воде, мултиваријабилна регресија