Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019.год., стр. 9-21


СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ TEЧНОСТИ ПРЕМА ЕВРОКОДУ 8
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.01
UDK: 624.014.2.953
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гајић, Дарко; Браловић, Немања; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 У раду су приказни резу-лтати поједностаљене анализе за укупан сеизмички одговор (основна сила смицања и моменти превртања) челичног резервоар за складиштење различите врсте течности ( сумпорна киселина, вода) са различитим гео-метријским карактеристикама и за различите типове тла, а при убрзању тла од 0,4g. Прорачун је спроведен у складу са одредбама Еврокода 8 и приказана је анализа добијених резултата.
 
 Кључне речи:
 Еврокод, челични резервоар, вода, сумпорна киселина, сеизмика