Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 99-124


ДИНАМИЧКЕ СИЛЕ НА КОНТАКТУ ТОЧКА И ШИНЕ КАО ГЕНЕРАТОР ПРОПАДАЊА КОЛОСЕКА И ФОКАЛНА ТАЧКА ОДРЖАВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.009
UDK: 625.143:532.61.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Станислав; Тешић, Предраг
 
 Резиме:
 Иако у току животног века инфраструктурних објеката на одржавање и ремонт (Maintenance & Renewal – M&R) отпада највећи део трошкова, већина земалја и железница у региону Западног Балкана ((West Balkans - WB), већ годинама већину пажње посвећује изградњи, или евентуално реконструкцији инфраструктуре, док се М&Р у значајној мери занемарује. Један од клјучних разлога за то је чињеница да је одржавање дуготрајан процес, који код инфраструктурних објеката траје више деценија, што је предуго (а самим тим и неинтересантно) с аспекта радног века већине главних актера, било са стране банака које финансирају ове активности, било с аспекта институција, као што су железнице које их изводе, или бар њима управлјају, било, на крају, с аспекта политичара који о њима одлучују. Из тог разлога, поменутим актерима су далеко атрактивнији пројекти изградње, или евентуално реконструкције, који трају далеко краће, а финансијски су интензивни, што са аспекта поменутих актера значи да се могу заокружити у временском року који одговара њиховом бивању на респективним функцијама. Међутим, све ове активности, фактички плаћају грађани, а такође и користе инфраструктуру, те би стога било у њиховом интересу да инфраструктура буде у оптималном стању, тј. да се њом правилно управлја, што другим речима значи да се одржава. С друге стране, ако се жели управлјати М&Р на правилан начин, клјучна пажња се мора посветити динамичким силама на контакту точка и шине, јер оне представлјају основни генератор читавог проса пропадања свих елемената колосека (Track Components - TC). Из тог разлога, у смислу правилне оцене стања ТЦ и дефинисања оптималног режима М&Р активности, од суштинског је значаја могућност мерења динамичких сила (директно, или бар индиректно), а које су директна последица квалитета геометрије колосека и шине, али истовремено, и основни генератор њиховог пропадања. У том смислу, Vehicle/Track Interaction Monitor (V/TIM) представлја један од најновијих система за мерење квалитета ТЦ, који уз помоћ акцелерометара мери и описује динамичко понашање возила у интеракцији са колосеком. Овај чланак објашњава значај М&Р активности, утицај динамичких сила на пропадање ТЦ, и могућност њиховог мерења и употребу мерних података за оптимизацију М&Р.
 
 Кључне речи:
 железничка инфраструктура; мерење и анализа стања; геометрија колосека; убрзања осовинског слога, осовинског постолја и сандука кола; динамичке силе на контакту точка и шине; моделирање пропадања стања; планирање радова на одржавању и ремонту