Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 745-753


ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕЦИЗНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕРЕЊА ДУЖИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.073
UDK: 528.021:528.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан
 
 Резиме:
 Прецизно мерење великих дужина, због дефинисања размере, нарочито у тригонометријским мрежама 1. реда, геодетама је дуго година представлајало проблем. Захваљујући Снеллиус-у и његовим радовима могла је бити измерена нека краћа дужина на равном терену, а затим пренета њена размера угловним мерењима на дужину између две тригонометријске тачке 1. реда. Но, мерење и таквих, краћих, дужина није могло бити извршено са великом тачношћу. Мерења су вршена полугама, дрвеним или металним, али тек је појава инвара и инварских жица омогућила прецизна мерење дужина. Појавом радио и електро-оптичких, а после и ласерских, даљиномера је постало могуће директно прецизно мерење великих дужина.
 
 Кључне речи:
 инварске жице, Једеринов базисни апарат, даљиномер, импулсно, фазно, фреквентно