Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 83-92


САНАЦИЈА-ПОДУХВАТАЊЕ ОБЈЕКТА УСЛЕД УКЛАЊАЊА (РУШЕЊА) СТУБОВА ПРИЗЕМЉА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.008
UDK: 69.059.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Ландовић, Александар; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 Услед нове намене објекта, било је неопходно уклонити 6 стубова приземља, чијимсе рушењем мора обезбедити несметано функционисање дела објекта изнад нивоаприземља. Постојећи објекат је спратности ПР+С+ПК, док је носећа конструкција укомбинацији армирано-бетонских стубова (средишњи ниво) и вертикалних односнохоризонталних армирано-бетонских серклажа који се налазе у фасадним зидовима.Међуспратна конструкција спрата је у види ЛМТ таванице ослањена на подужне армиранобетонске греде. Уместо порушених стубова постављају се попречни челични И-носачиразличитих распона (л=12.40 и 10.60) у виду 2 И-носача међусобно повезаних у нивоимагорњих односно доњих ножица, који подухватају постојећу спратну конструкцију. Овиносачи се ослањају на новопројектоване армирано-бетонске стубове који се налазе уосама 3΄/Ц, 3΄/Д, 3΄/Е, односно 1/Ц, 1/Д, 1/Е. Просторна стабилност новопројектованеконструкције обезбеђена је спреговима у нивоу горњих појасева челичних попречнихносача. Фундирање нових армирано бетонских стубова је остварено у нивоу замењеногтла. Постојећи темељи се подбетонирају у виду тракастих темеља односно темељних самаца.
 
 Кључне речи:
 санација, подухватање, челична конструкција, армирано-бетонски стубови, подбетониравање, фундирање.