Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 55-63


ПРОРАЧУН СТУБОВА КОНТИНУАЛНОГ АБ МОСТА МЕТОДОМ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ЛИНЕАРИЗАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.005
UDK: 624.21.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чокић, Милош; Фолић, Радомир
 
 Резиме:
 За проучавање понашања конструкције моста под сеизмичким дејством,примењена је Метода еквивалентне линеаризације (Eqiuvalent Linearization Method –ELM). Мост је континуални са три поља, распона 24+40+24 м, константног сандучастог попречног пресека од претходно напрегнутог бетона. Примењена је Нелинеарна статичка пусховер метода (Nonlinear Static Pushover Analiza – NSPA). Детаљније су анализирани средњи стубови моста, изложени хоризонталном сеизмичком дејству, примењујући спектар одговора типа 1, за категорију тла Б, према EN 1998:2004. У анализу је укључено и 20% саобраћајног оптерећења. Стубови су димензионисани према EN1992, део 1 и део 2. Каорезултат анализе, формиране су пусховер криве које описују понашање елемената под дејством земљотреса за подужни и попречни правац.
 
 Кључне речи:
 Стубови моста, сеизмички утицаји, Метода еквивалентне линеаризације, EN 1998:2004, Пусховер криве