Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 135-147


ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАПРЕМИНА ИСКОПА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕМЕРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.12
UDK: 622.271 : 519.688.62
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Батиловић, Мехмед; Нинков, Тоша; Сушић, Зоран; Сабадош, Игор; Петковић, Маријана
 
 Резиме:
 Експлоатација минералних сировина битан је фактор економског и технолошког развоја једне земље, при чему је површински вид експлоатације најзаступљенији. У раду је дат приказ савремених технологија прикупљања просторних података за потребе праћења експлоатације минералних сировина на површинским коповима. Приказани су различити модели одређивања запремина имплементирани у оквиру програмског пакета AutoCAD Civil 3D. За потребе експлоатације на површинским коповима често се користе роторни багери. У раду је представљено идејно решење система за одређивање запремина ископа роторним багерима у реалном времену, базирано на ГНСС технологији.
 
 Кључне речи:
 Одређивања запремина, ГНСС, AutoCAD Civil 3D