Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 193-204


РАНГИРАЊЕ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНОМ TOPSIS МЕТОДЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.18
UDK: 528.4:519.816
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
 
 Резиме:
 Решавање проблема избора катастарске општине за уређење пољопривредног земљишта комасацијом представља задатак који се ставља пред сваку јединицу локалне самоуправе у којој се планира пројектовање и реализација комасационих пројеката. Примена метода вишекритеријумског одлучивања омогућава и олакшава доносиоцима одлука, правилно и коректно доношење одлука. Вишекритеријумска анализа, пре свега, омогућава доношење одлуке у конфликтним условима, када постоји више алтернатива и критеријума, од којих неке треба максимизирати, а неке минимизирати. У раду је обрађена проблематика рангирања катастарских општина за уређење пољопривредног земљишта комасацијом применомTOPSIS методе и презентована евалуација дефинисаног модела у општини Пећинци.
 
 Кључне речи:
 катастарска општина, комасација, рангирање пројеката