Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 27, 2015.год., стр. 7-20


АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ ДИМЊАКА ВИСИНЕ Х=40м ПО ЕЦ-КОДУ И ПРЕМА СРПС СТАНДАРДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.01
UDK: 24.042.41:692.71
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Т. Бешевић, Мирослав; Ландовић, Александар; Прокић, Александар; Табаковић, Драгана; Тешановић, Анико
 
 Резиме:
 У овом раду се даје анализа утицаја од оптерећења према Еврокоду односно СРПС стандарду. Конструкција која се анализира је челични димњак висине Х=40м кружног константног пресека пречника Д=1834мм за горњи део стуба висине 33м и дела стуба променљивог попречног пресека димензије на коти темеља Д=2234мм. За овакве челичне конструкције доминантно је оптерећење од ветра. У анализи оптерећења су детаљно обрађене основне брзине ветра према СРПС У.Ц7.110, односно на брзине ветра према Еврокоду 1 за локацију Прахово. Прорачун модела за утицаје сопствене тежине, сталан терет и утицаје од ветра спроведен је према теорији другог реда за претходно формиране комбинације оптерећења. У комбинације су ушла оптерећења без парцијалних коефицијената. Спроведено је димензионисање сегмената димњака различитих дебљина по висни стуба, на носивост попречних пресека плашта, на избочавање услед нормалних напона, на избочавање услед тангенцијалног напона и спроведена је контрола избочавање услед смичућег напона.
 
 Кључне речи:
 оптерећења, дејства ветра, прорачун, димензионисања, стандарди.