Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 833-843


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ – Део 3/1: Лучне бране и теорија танких љуски Мирко Д. Петковић
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.106
UDK: 627.825:624.07
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петковић, Мирко Д.
 
 Резиме:
 "Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени у историји светског градитељства? Другим речима, да буду и његови креатори, а не само мање приметни следбеници, вешти импровизатори или прости извршиоци туђих замисли и идеја. Без обзира каква да је истина презентирани рад кроз теорију танких 2К љуски и њену примену код лучних брана даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше стране испуњене том потребном креативношћу - без које се не рађа љубав према градитељској струци и науци нити подстуичу опредељења за њу. Полазећи од еластичних 2К љуски у раду су презентирани начини формирања математичко-физичких модела лучних брана и анализиран начин на који се до њих дошло, као и тачност учињених претпоставки и унетих занемаривања. У склопу тога дат је и осврт на коришћен модел у домаћој пракси са применом поступка инж. Николе Хајдина. Имајући у виду да се пракса пројектовања и градње лучних брана није у ничему суштински променила за последњих пола века разматрана проблематика је обрађена са аспекта сазнања из 1981. када је и настао овај фундаментални рад из области примењене теорије љуски чији се сажетак у даљем тексту даје.
 
 Кључне речи:
 Лучне бране, теорија љуски, претпоставке, модели, анализе, Хајдин