Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 815-822


OДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИМЕР ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.104
UDK: 338.484(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан
 
 Резиме:
 Туристички привреду општине Гроцка је немогуће посматрати ван контекста укупне понуде Града Београда. У раду је кроз конкретан пример појашњен термин одрживи туризам и његова улога у свеукупном развоју локалне територије. Општина Гроцка је изабрана због неколико својих специфичнности. Општина Гроцка заузима положај између два европска мултимодална Коридора – X и VII, чија се пуна експлоатација и активирање развојних потенцијала на подручјима Србије која им гравитирају тек очекује, односно између две развојне осовине Србије: Дунавске и Великоморавске. Дунавска развојна осовина захвата североисточни део Општине и подразумева развојне активности концентрисане око магистралног пута Београд-Смедерево. Окосницу Великоморавске развојне осовине представљају ауто-пут (у западном и јужном делу Општине) и железничка пруга Београд –Ниш (у њеном јужном делу) са припадајућим функцијама. Осим природних и антропогених потенцијала развоја туризма, који се могу поделити у неколико нивоа, ово подручје представља део највећег туристичког тржишта у Србији (АП Београд). На основу исцрпне анализе, а уз примену јасних методолошких оквира и индикатора, аутори у раду дају предлоге за просторну организацију туризма на територији ове општине, планску концепцију и типове туризма, тежећи да унапреде економски биланс локалне самоуправе а самим тим и њен укупни развојни потенцијал и перспективу.
 
 Кључне речи:
 Oдрживи развој, туризам, просторно планирање, локална самоуправа, интеграција