Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1091-1098


OДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИМЕР ОПШТИНЕ СОПОТ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.143
UDK: 338.484:502.131.1(497.11Сопот)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан
 
 Резиме:
 У раду је кроз конкретан пример појашњен термин одрживи туризам и његова улога у свеукупном развоју локалне територије. Општина Сопот је изабрана због неколико својих специфичнности. Осим природних и антропогених потенцијала који се могу поделити у неколико нивоа (рангова), она је саставни део највећег туристичког тржишта у Србији (АП Београд), има повољан геостратешки положај и изузетну политичку и управљачку стабилност (више од 25 година). На њеној териториији се сустиче и преклапа неколико планова различитих нивоа (РПП АП Београд, ППППН Авала-Космај, ППППН Коридора X), док је овај простор предмет анализе и бројних секторских стратегија које га третирају на директан и индиректан начин. На основу исцрпне анализе, а уз примену јасних методолошких оквира и индикатора, аутори у раду дају предлоге за просторну организацију туризма на територији ове општине, планску концепцију и типове туризма, тежећи да унапреде економски биланс локалне самоуправе а самим тим и њен укупни развојни потенцијал и перспективу.
 
 Кључне речи:
 Oдрживи развој, туризам, просторно планирање, локална самоуправа, интеграција