Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1033-1041


КОНТАКТНИ НАПОНИ ИСПОД ТЕМЕЉА ОПТЕРЕЋЕНОГ СИЛОМ ИЗВАН ЈЕЗГРА ПРЕСЕКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.137
UDK: 624.151:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Самарџија, Илија; Сантрач, Петар
 
 Резиме:
 Високи објекти као што су фабрички димњаци, антенски стубови, ветро турбине и слично, имају релативно малу тежину у односу на хоризонталне силе које потичу од ветра и сеизмике. При фундирању оваквих објеката, резултујућа сила која делује на темељ, добијена на основу неповољних комбинација оптерећења, делује изван језгра пресека темељне спојнице, услед чега се појављују затежући напони који су физички немогући. У раду је приказан итеративни поступак за искључење контактних напона затезања, који даје физички коректан дијаграм контактних напона на основу којих се могу израчунати пресечне силе и слегање темеља.
 
 Кључне речи:
 Eксцентрично оптеречен темељ, језгро пресека, контактни напон