Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 93-103


ПРОРАЧУН НОСЕЋЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАКЛЕНЕ ФАСАДЕ ПРЕМА ГРАНИЧНИМ СТАЊИМА
 
UDK: 624.014.7 : 624.042.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирослав Т. Бешевић, Анико Тешановић, Ковач Јосип Стрико
 
 Резиме:
 У овом раду је дат прнцип пројектовања – прорачуна алуминијумске конструкције за ношење полуструктуралне стаклене фасаде високих објеката, у складу са Eurocode – 9. За потребе изградње објекта C у улици Незнаног Јунака у Београду, извршена је свеобухватна анализа утицаја од ветра и вертикалног оптерећења на фасаду. Носећа конструкција фасаде је у виду вертикалних и хоризонталних Al-носача постављених у одређеном растеру (л=1.4м и л=3.2 м), у свему према архитектонским захтевима. Алпрофилисани носачи су из производног програма SCHUCO, типа FW 50*. Објект хотела C је спратности три подземне и шест надземних етажа. Анализа вертикалних утицаја и утицаја од ветра је спроведена према важећим JUS-стандардима за утицаје од ветра на велике круте објекте. Статички прорачун фасаде извршен је према граничним стањима у складу са Eurocode -9: ЕН 1999-1-1: 2007 – British Standard за алуминијумске конструкције.
 
 Кључне речи:
 Статички прорачун, утицаји ветра, алуминијумски профил, димензионисање, Eurocode 9 EN 1999-1-1-2007.