Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 8
 
UDK:378.663 (497.113) "1992"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Војислав Михаиловић
Уредник:Проф. др Бартул Скендеровић
Лектор за енглески:Мр Јосип Буљовчић
Година издања:1992.
Тираж:100
Штампа:Бирографика, Суботица


 САДРЖАЈ: