Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 8
 
UDK:378.663 (497.113) "1992"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Vojislav Mihailović,dipl.građ.inž.
Urednik:Prof. dr Bartul Skenderović
Lektor za engleski:Mr Josip Buljovčić
Godina izdanja:1992.
Tiraž:100
Štampa:Birografika, Subotica


 SADRŽAJ: