Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 63-79


SAOBRAĆAJ I ODRŽIVI RAZVOJ MANJIH URBANIH NASELJA NA BALKANU
 
DOI: 10.14415/JFCE-876
UDK: 625.711.2:502.131.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nedeljković, Tanja; Pavić, Milica; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Naselja na Balkanu su se razvijala slično, uglavnom kontinualno oko jednog glavnog trga. Do kontinualnog širenja dolazi spontano jer su se ljudi naseljavali uglavnom na mestima koja su mogla da im pruže određene resurse za opstanak i život. Sa razvojem naselja kroz određeni vremenski period, neophodno se razvijao i saobraćaj. Ne može se zamisliti funkcionisanje jednog bez drugog, pa se dolazi do zaključka da su naselja i saobraćaj usko povezani. U radu se, kroz razmatranje razvoja manjih naselja i saobraćaja koji ih opslužuje, utvrđuje šta bi trebalo popraviti, kako bi se otklonile ili u najvećoj meri ublažile slabe tačke kod daljeg razvoja naselja i saobraćaja na Balkanu, uzimajući u obzir i njihovu održivost.
 
 Ključne reči:
 Saobraćaj, održivi razvoj, manja urbana naselja, Balkan