Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 9-20


ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I PRISTUP PODACIMA O NEPOKRETNOSTIMA
 
DOI: 10.14415/JFCE-873
UDK: 528.44:004.77
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gučević, Jelena; Delić, Milica; Kuburić, Miroslav; Delčev, Siniša
 
 Rezime:
 Razvoj, unapređenje funkcionisanje i eksploatacija informaciono-komunikacionih tehnologija (IFT) predstavlja trend današnjeg društva. U skladu sa tim trendovima razvijaju se administrativno organizacioni kapaciteti u domenu infrasturture i obuke stručnih kadrova i domenu pružanja usluga privredi i građanima. U ovom radu je dat vremenski pregled od početka uvođenja eUprave u državne institucije i lokalne samouprave u delu koji se odnosi na pretraživanje i upotrebu podataka o nepokretnosti. Podaci o nepokretnostima su u nadležnosti Republičkog Geodetskog Zavoda (RGZ) Republike Srbije. Posebno je izdvojen portal za elektronsku komunikaciju RGZ-a za privatnim geodetskim organicacijama koje pružaju usluge građanima sa komunicacijom na relaciji civilni sektor - privatne geodetske organizaije - državni sektor (RGZ). E-komunikacijom ubrzavaju se radnje u poslovnim procesima državnih institucija i lokalne samouprave. Elektronska dostava dokumenata RGZ-u je omogućena za: obveznike službene dostave, jedinice lokalnih samouprava, Poresku upravu i Lokalnu poresku administraciju. Da bi se istakao stepen unapređenja poslovnog procesa izvršen je uvid u elektronske komunikacije država Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije i Republike Crne Gore. Namera je da se uporedi postojeće stanje geodetskih uprava koje vrše iste i slične poslove za građane. Nameće se zaključak da država Srbija ne zaostaje u implementaciji IFT, da stalno upapređuje poslovni proces uz poštovanje standarda i tehničkih rešenja.
 
 Ključne reči:
 elektronska komunikacija, Javni pristup, digitalni geodetski elaborat