Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 609-618


MERENA NESIGURNOST MERENJA DUŽINA PREMA NOVOJ VERZIJI SRPS/ISO STANDARDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.60
UDK: 528.517:006.73
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gučević, Jelena; Delčev, Siniša
 
 Rezime:
 Za etaloniranje elektrooptičkih daljinomera koriste se međunarodno priznati standardi koji se vremenom menjaju. Takav je slučaj i sa SRPS/ISO standardom 17123-4. Nova verzija standarda se u odnosu na prethodnu razlikuje u računanju merne nesigurnosti koja je data na nov način. U radu je predstavljen postupak računanja merne nesigurnosti kod merenja dužina elektrooptičkim daljinomerima prema srarom i novom standardu.
 
 Ključne reči:
 Merna nesigurnost, elektrooptički daljinomer, standardi