Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 487-495


POJAVNOST ARHITEKTONSKOG OBJEKTA_JEDNA METODOLOŠKA CRTICA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.47
UDK: 72.01
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grbić, Milena
 
 Rezime:
 Namera rada je da kroz dijalektiku između metodologije za koncipiranje arhitektonskih formi, sa jedne strane i interpretacije ideje sa druge strane, približi proces projektovanja kao put pojavnosti arhitektonskog dela.
Rad se bavi jednim metodološkim korakom koji se odnosi na podsticanje istraživanja u obrazovanju arhitekte. U savremenoj praksi, postoje brojni nedostaci koji se odnose na jasan pravac procesa projektovanja, nedostatak objedinjene metodologije istraživanja i uopšte jedan nedostatak širokog teorijskog okvira. Polazište rada se zasniva na teorijskim postavkama Imanuela Kanta koji upotrebljavajući termin Genij kao metaforu, aludira na diskutuje razvoj i uspostavljanje okvira koji podstiče istraživače- projektante, usmeravajući ih na čulnu spoznaju različitih aspekata konteksta kojem se eksplicitno priznaju vrednosti (dobre i loše) obraćanjem pažnje na epistemološka pitanja koja uključuju znanje, njegovu prirodu i oblike, put njegovog sticanja i saopštavanja, te na ontološka pitanja koja se tiču odnosa među ljudima i ljudi prema svetu...
Ovaj oscilirajući odnos, složen i prtivrečan, predstavlja svojstveni medijum ka arhitekturi. Spajanjem navedenih razgraničenja, rad nastoji da približi proces nastanka arhitektonskog dela kako bi pojačao razumevanje, odnos i konačno – upotrebu prostora.
 
 Ključne reči:
 arhitektonsko projektovanje, metodologija, apstrakcija