Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 329-336


PROPAGACIJA KRATKIH PRSLINA BETONA PRIMJENOM REOLOŠKO DINAMIČKE TEORIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.31
UDK: 666.972:539.421
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pančić, Aleksandar; Milašinović, Dragan
 
 Rezime:
 Jednačina parizovog zakona može se koristiti za opisivanje propagacije dugih prslina materijala. Oblast je definisana između donjeg praga brzine oslobađanja energije i energije loma. Proragacija kratkih prslina se odvija ispod donjeg praga brzine oslobađanja energije. Mnogi autori su modifikovali parizov zakon za njegovu primjenu na ovu oblast. Oblast kratkih prslina je dosta komplikovanija kod betona nego kod metala i nije dovoljno istražena. Glavna tema ovog rada je opisivanje nove metode za propagaciju kratkih prslina kod betona koristeći reološko-dinamičku analogiju (RDA). Ova metoda predstavlja modifikaciju metode za prorpagaciju dugih prslina prema RDA, pri čemu se povećava rang napona u vrhu prsline pomoću Kitagave i Takahaši dijagrama. Razmatraju se ciklični testovi savijanja greda sa inicijalnom prslinom. Eksperimentalni rezultati za verifikaciju metode RDA metode su preuzeti iz literature.
 
 Ključne reči:
 Zamor, RDA metod, Testovi savijanja u tri tačke, Kratke prsline