Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 38, 2020.god., str. 9-21


NOVINE U ANALIZI OPTEREĆENJA SNEGOM NA KONSTRUKCIJE U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS38.01
UDK: 624.042.42
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica; Nađ, Atila
 
 Rezime:
 SRPS EN 1991-1-3 jasno definiše parametre za proračun opterećenja snegom na krov koji su nedostajali u ranijim propisima. Nacionalni prilog donosi ažurirane vrednosti opterećenja snegom na tlo. U radu su označene lokacije na kojima se one razlikuju i za 60 do 113% od ranije korišćenih. Prikazane su i razlike u tretmanu uticaja nagiba krova na opterećenje snegom. Prema novim standardima krovovi nagiba do 370 primaju veće, a strmiji manje opterećenje snegom nego prema ranijim propisima.
 
 Ključne reči:
 Opterećenja snegom, građevinske konstrukcije, analiza dejstava, Evrokod 1, PTP 2