Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 803-812


IZAZOVI I PROBLEMI KOD PLANIRANJA PROSTORA NA PRIMERU OPŠTINE IVANJICA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.085
UDK: 711.4(497.11 Ivanjica)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milićević Sekulić, Dragana; Vasović, Olivera; Gučević, Jelena;
 
 Rezime:
 Planiranje i upravljanje prostorom na teritoriji lokalne samouprave ostvaruju se u skladu sa usvojenim prostornim planovima, strategijama, regionalnim i lokalnim razvojnim dokumentima. U praksi se neretko dešava da je sprovođenje planskih dokumenata otežano usled neuvažavanja brojnih problema u fazi izrade planskih dokumenata. Rad predstavlja prikaz izazova i problema kod planiranja prostora na primeru opštine Ivanjica, kao i predloga njihovog rešavanja u ovoj fazi, koji mogu olakšati realizaciju planskih dokumenata u budućnosti.
 
 Ključne reči:
 prostor, planiranje, lokalna samouprava