Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 81-90


VREDNOVANJE I KLASIFIKACIJA KATASTARSKIH OPŠTINA ZA KOMASACIJU U OPŠTINAMA MODRIČA I VUKOSAVLJE
 
UDK: 528.4:631.11
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dr. Milan Trifković, Nikić Duško, Boţić Nenad
 
 Rezime:
 U radu je razmotren problem vrednovanja katastarskih opština, a u cilju utvrđivanja prioriteta prilikom donošenja odluka o ureĎenju zemljišne teritorije komasacijom.
 
 Ključne reči: