Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 55-60


MERENJE PROTICAJA VODE VODOMEROM
 
UDK: 681.121:303.436.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lajoš Hovanj
 
 Rezime:
 U sistemima vodovoda potrošena zapremina vode se meri – najčešće vodomerom. Propisi utvrđuju tačnost rada baždarenih vodomera. U hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici (1989. i 2009. godine) i u baždarnici DOO „Potiski vodovodi” u Horgošu (2009) ispitivana je mogućnost merenja hidrograma vode baždarenim vodomerima nazivnog prečnika DN=20 mm i najvećeg proticaja Q maks=3 m3/čas. Minimalno vreme zahvatanja proticaja za prihvatljivu tačnost se smanjuje sa povećanjem proticaja – nalazi se izmeĎu 37,2 i 60 s.
 
 Ključne reči:
 Vodomer, laboratorijsko ispitivanje, hidrogram