Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 59-68


PRIKAZ METODA ZA PRORAČUN PLOČA DIREKTNO OSLONJENIH NA STUBOVE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.004
UDK: 624.073.13
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković, Nikola; Milićević, Ivan; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 U radu su analizirani rezultati proračuna armiranobetonskih ploča direktno oslonjenih na stubove, koristeći različite metode koje se zasnivaju na teoriji elastičnosti i teoriji plastičnosti. Razmatrane su tri metode: metoda ekvivalentnih traka, metoda prema Hillerborg-u i Wiesinger-u i metoda linija loma. Metoda ekvivalentnih traka zasniva se na teoriji elastičnosti i jedna je od najčešće primenjivanih metoda za proračun ploča direktno oslonjenih na stubove, koju preporučuju mnogi propisi za proračun armiranobetonskih konstrukcija. U radu su predstavljene i dve metode koje se zasnivaju na teoriji plastičnosti, metoda prema Hillerborg-u i Wiesinger-u – teorija donje granice i metoda linija loma (Yield Line theory) – teorija gornje granice, koja koristi rešenja Johansen-a. Rešenja dobijena ovim metodama definišu granice intervala kritičnog opterećenja. Prikazane su osnovne teorijske pretpostavke svih navedenih metoda kao i njihova primena na ploče direktno oslonjene na stubove. Sproveden je proračun ploče prema Evrokodu 2 sa pravilnim rasporedom stubova, analizirani su rezultati i komentarisane razlike koje se javljaju kao posledica usvajanja različitih pretpostavki.
 
 Ključne reči:
 ploče direktno oslonjene na stubove, teorija elastičnosti, teorija plastičnosti, metoda ekvivalentnih traka, metoda prema Hillerborg-u i Wiesinger-u, metoda linija loma.