Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 123-135


OCENJIVANJE TEŽINA KRITERIJUMA KOD RANGIRANJA KOMASACIONIH PROJEKATA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.12
UDK: 332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Morača, Slobodan; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Pokretanje i realizacija komasacionih projekata predstavlja kompleksan i ozbiljan posao, koji sa sobom nosi i velika finansijska ulaganja, pa je korektan i objektivan izbor katastarskih opština u kojima će se izvršiti uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom veoma važan. Primena metoda višekriterijumske optimizacije u novije vreme predstavlja nezaobilazan segment u svim sferama nauke i struke, pa samim tim i u iniciranju i pokretanju komasacionih projekata. Predmet istraživanja ovog rada predstavlja višekriterijumska Copras metoda, sa akcentom na različitim načinima subjektivnog i objektivnog ocenjivanja težina definisanih kriterijuma. Cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja različitih načina ocenjivanja težina kriterijuma na konačan rang alternativa, kod primene višekriterijumske Copras metode za rangiranje katastarskih opština u Gradu Ruma.
 
 Ključne reči:
 katastarska opština, komasacija, višekriterijumska analiza, rangiranje, Copras metoda