Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 393-401


ANALIZA UTICAJA ZEMLJOTRESA NA KRUŽNU TUNELSKU CEV U PODUŽNOM PRAVCU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.049
UDK: 624.19:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Petronijević, Predrag; Zlatanović, Elefterija
 
 Rezime:
 U radu je opisan 3D numerički model odgovora konstrukcije tunelske kružne cevi u okolnoj sredini (tlo/stena) za slučaj seizmičkog dejstva u pravcu podužne ose tunela. Model simulira interakciju konstrukcije i stenske mase u seizmičkim uslovima. Analizom su obuhvaćeni nelinearni efekti sadejstva sistema tunelska konstrukcija – stenska masa. Za ilustraciju seizmičkog ponašanja primenjenog modela, analizirana su dva slučaja uz variranje različitih seizmograma. Prvi slučaj prezentuje tunel kod koga je omogućeno nesmetano pomeranje tačaka portala u pravcu ose tunela. U drugom slučaju modelom je simuliran tunel velike dužine kod koga su tačke na portalima vezane elastičnim osloncima.
 
 Ključne reči:
 numerički model, dinamički odgovor, tunelska konstrukcija, analiza u podužnom pravcu