Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 369-376


POBOLJŠANJE STEPENA ISTRAŽENOSTI TERENA NA TRASI MAGISTRALNOG PUTA FOČA – HUM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.046
UDK: 550.8.04:625.711.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Magistralni put Foča – Hum predstavlja jedinu trasu važnijiih puteva koja nije revitalizovana niti poboljšavana od njene izgradnje. Veća frekventnost sobraćaja, kao i potreba bržeg povezivanja Albanije preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine sa centralnom Evropom zahijeva poboljšanje kvaliteta postojeće saobraćajnice u svim njenim segmentima. Dužina trase saobraćajnice je oko 17 km, a karakteriše dosta suženih dijelova i oštrih krivina, zbog čega će u nekim dijelovima biti proširena, a krivine ispravljene. Na krajnjem dijelu trase preko mosta na rijeci Tari uspostavit će se povezivanje sa istom saobraćajnicom, koja dalje ide preko Crne Gore do Albanije. Osamdesetih godina započeta su istraživanja za trasu saobraćajnice, kao i izgradnju energetskih objekata u gornjem slivu rijeke Drine. Nivo istraženosti za trasu saobraćajnice nije odgovarajući, zbog čega je neophodno povećati stepen istraženosti duž trase koja je usklađena sa prostorno planskom dokumentacijom. Složenost geološke građe i značaj saobraćajnice i objekata na trasi zahtijevaju detaljna geološka istraživanja, kojim će se definisati karakteristike terena.
 
 Ključne reči:
 trasa saobraćajnice,objekti na trasi, karakteristike terena, istraženost terena