Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 61-66


MERENJE DEBLJINE I NIVOA MULJA PALIĆKOG I KRVAVOG JEZERA
 
UDK: 624.131.27(497.113 Palićko jezero)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lajoš Hovanj
 
 Rezime:
 Za uvrđivanje veze između nivoa, površine i zapremine vode Palićkog jezera tokom homogenih perioda neophodno je poznavanje debljine i nivoa mulja Palićkog i Krvavog jezera. Pomenute karakteristike mulja merene su između 1947. i 1975. godine, a geomehanička ispitivanja korita jezera vršena su od 1969. do 2005. godine. U ovom radu su analizirani i prikazani rezultati merenja debljine i nivoa mulja Palićkog i Krvavog jezera.
 
 Ključne reči:
 Mulj, Palićko i Krvavo jezero, rezultati merenja