Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 43-50


ANALIZA UTICAJA BROJA I POLOŽAJA ZGLOBNIH VEZA NA VELIČINU NAPONA I DEFORMACIJA U MONTAŽNOJ OBLOZI SAOBRAĆAJNIH TUNELA
 
UDK: 624.191.81
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljiljana Tadić
 
 Rezime:
 Kod građenja tunelskih konstrukcija sve je veća primena montaţnih elemenata, odnosno prstenaste podgrade. U zavisnosti od uslova, u primeni su različite metode proračuna ovakve podgrade. Jedna od njih je proračun obloge kao prstena u elastičnoj sredini koja do sada predstavlja najuspešnije rešenje. U ovom radu je analiziran uticaj broja i položaja zglobnih veza na veličinu napona i deformacija u tunelskoj konstrukciji (montaţnoj oblozi) saobraćajnog tunela. Analize su sprovedene za jednokolosečni železnički tunel i putni tunel sa dve saobraćajne trake a baziraju se na interaktivnom odnosu između stenske mase i tunelske obloge i na pretpostavci o homogenosti materijala i elastičnom ponašanju tunelske obloge.
 
 Ključne reči:
 Tunel, tunelska konstrukcija, montaţna obloga, analiza, naponi, deformacije, zglobne veze.