Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1119-1125


SAVIJANJE DEBELIH I UMJERENO DEBELIH SLOJEVITIH KOMPOZITNIH PLOČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.147
UDK: 539.377
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rakočević, Marina
 
 Rezime:
 U radu je dat pregled teorijskih i numeričkih modela za proračun uticaja u presjecima umjereno debelih i debelih slojevitih kompozitnih ploča napregnutih na savijanje. Slojevite kompozitne ploče se dobijaju kombinacijom slojeva različitih materijalnih i geometrijskih karakteristika pri čemu svaki od slojeva nosi u jednom unaprijed definisanom pravcu. Primjenom klasičnih jednoslojnih teorija ne mogu se uspješno rješavati problemi ovih ploča zbog čega se primjenjuju savremene teorije ploča u literaturi poznate kao „Layerwise” teorije. Na kraju rada dati su numerički primjeri primjene “Partial Layerwise teorije”.
 
 Ključne reči:
 Slojevita kompozitna ploča, debela ploča, „Layerwise”teorija