Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 921-927


SLEGANJE POVRŠINE TERENA USLED IZGRADNJE DVOJNIH TUNELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.123
UDK: 624.191.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zlatanović, Еlefterija; Lukić, Dragan
 
 Rezime:
 Tendencija stalnog porasta populacije velikih gradova, gustina saobraćaja i potreba za skladišnim kapacitetima doveli su nesumnjivo do povećanog iskorišćenja podzemnog prostora. U gradovima se tuneli najčešće nalaze na maloj dubini ispod gusto naseljenih zona, u tlu ili mekoj steni, i njihova izgradnja može imati veoma nepovoljne efekte na postojeće objekte. Zbog toga je od izuzetnog značaja da se pri projektovanju tunela (posebno dvojnih tunela) adekvatno predvide i kontrolišu sleganja koja su rezultat njihove izgradnje. U radu se prikazuje analiza sleganja terena usled izgradnje dva paralelna bliska tunela, koja su u najvećem delu bazirana na istraživanjima Divalla (2013) [4].
 
 Ključne reči:
 Dvojni tuneli, tlo, sleganje, važni aspekti analize