Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 813-822


VREDNOVANJE PROSTORA KAO RESURSA U URBANOJ SREDINI NA PRIMERU NADGRADNJE GARAŽA U NIZU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.110
UDK: 911.375.12:728.94
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Panjević, Radmila; Hegediš, Ivan; Kekanović, Milan; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 U okviru zadovoljenja ljudskih potreba i povećanja procenta zelenih površina u urbanim sredinama važan segment predstavlja adekvatno rešenje prostora za stacionažu motornih vozila u gradskoj sredini. Pri tome je važno sačuvati identitet formiranog prostora. Polazna osnova za vrednovanje kvaliteta življenja u urbanoj sredini je uspostavljanje odnosa između moći prostora i činjeničnog stanja u njemu. Krajem 20. veka otpočeo je pad „urbane ekspanzije“ i stvaranja uslova za „intezivnije“ korišćenje gradskog prostora, odnosno uvođenje procesa „gradske obnove“. Jedan od mogućih modela gradske obnove kao dela integralnog procesa planiranja radi uspostavljanja „održivog razvoja“ je i regulacija saobraćaja. Parking prostori i individualne garaže u urbanim centrima najčešće su „vizuelni zagađivači“ i neracionalni uzurpatori gradskog ambijenta. Nadgradnjom individualnih grupnih garaža koje neraciolalno zauzimaju prostor kao resurs, prevaziće se konflikt između ekonomije i ekologije kao kompromisa i kvalitetnog rasta izgrađenosti. Primenom nadgradnje uspostaviće se veza izmeću urbanog i prirodnog pejzaža koji je nemerljiv a bitan parametar kojim se popravlja, ne samo vizuelni kvalitet prostora, već uspostavlja i usaglašenost interesa u izgrađenom ambijentu, pa smim tim prostor dobija komponentu definisanu u „održivom razvoju“.
 
 Ključne reči:
 Unutrašnje širenje grada, solarna energija, gradska obnova, prostor je resurs, zelenilo-element ambijenta, vizuelna zagađenost.