Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 777-782


PROMENA URBANE MATRICE NASTALA FORMIRANJEM NOVIH BULEVARA U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.105
UDK: 711.7:625.712.1(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Apostolović, Dijana; Milinković, Aleksandra; Hiel, Ksenija
 
 Rezime:
 Urbana matrica predstavlja pečat društveno-ekonomskih uslova razvoja grada i svaka njena promena implicira težnju ka daljem razvoju, urezujući nove pravce u morfologiju naselja. Uličnom mrežom grada iscrtavaju se linije razvoja, postavljaju granice i naglašavaju se značajne tačke gradske strukture. Novi Sad, kroz svoju matricu, ukazuje na značajne promene, u tri istorijska perioda grada, koji su diktirali razvoj kompleksne fizičke strukture koju Novi Sad danas ima. Sagledavanjem promena, nastalih kao rezultat istorijskog konteksta, sagledaće se održivost uvedenih pravaca. U radu će se analizirati dominantni bulevari, čijim je stvaranjem urbano tkivo doživelo najznačajnije transformacije u XX i na ulasku u XXI vek. Uspešnost implementacije u morfologiju grada sagledaće se, između ostalog, i kroz osvrt na pitanje da li su danas upravo ti pravci od presudnog značaja za nesmetano funkcionisanje celokupnog gradskog kao i tranzitnog saobraćaja.
 
 Ključne reči:
 Urbana matrica, održivost, bulevari, Novi Sad