Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 589-594


HIDRAULIČKA MODELSKA ISPITIVANJA BRANE SA STEPENASTIM BRZOTOKOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.079
UDK: 532.51:532.532
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Starinac, Danica; Vojt, Predrag; Damnjanović, Marijana; Žugić, Dragiša; Savić, Ljubodrag; Kapor, Radomir; Zindović, Budo
 
 Rezime:
 Projektovana gravitaciona brana od valjanog betona ispitana je na fizičkom modelu, u razmeri za dužine 1:40, kako bi se preciznije analizirali uslovi tečenja i dale preporuke za dimenzionisanje. Predmet ovih ispitivanja bili su evakuacioni objekti – preliv praktičnog profila sa pet prelivnih polja, neprizmatični, stepenasti brzotok i umirujući bazen. Osnovna problematika je oblikovanje razdelnih zidova brzotoka, koje je u slučaju predloženog rešenja dovodilo do pojave stojećih talasa i značajnog povećanja dubina uz zidove. Poređenjem varijanti na fizičkom modelu, utvrđen je najpovoljniji oblik razdelnih zidova brzotoka. Poboljšana strujna slika u brzotoku rezultovala je i povoljnijim hidrauličkim uslovima u umirujućem bazenu, što je omogućilo uklanjanje planiranih zuba za umirenje energije. Za konačnu dispoziciju evakuacionih objekata, merenjima na fizičkom modelu su određene vrednosti bitnih parametara za dimenzionisanje (nivoi, dubine, brzine, pritisci), čime je projektno rešenje značajno unapređeno.
 
 Ključne reči:
 Hidraulički model, stepenasti brzotok, stojeći talas