Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 379-384


ANALIZA STABILNOSTI KOSINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.051
UDK: 624.131.38:624.131.537
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Baćić, Božana; Uljarević, Mato
 
 Rezime:
 Pokretanje kako prirodnih, tako i kosina natalih nasipanjem za razne namjene, predstavlja stalan geotehnički problem. Bitan aspekt u razumijevanju složenosti mehaničkog ponašanja tla predstavlja poznavanje uzorka klizanja. U tom pogledu, neophodna su detaljnija laboratorijska i terenska istraživanja, koja će obezbijediti ulazne podatke za proraunske modele po pitanju fizičko-mehaničkih osobina tla. Na osnovu analize prirodnih i vještačkih kosina, mogu se donositi optimalna tehnička rješenja s obzirom na prihvatljivi stepen rizika. Radom je prikazan opšti primjer klizanja tla uzimajući u obzir osnovne parametre tla i razne vrste opterećenja. Osnovni cilj istraživanja jeste prikaz problematike stabilnosti kosina. U tom pogledu dat je poseban naglasak osjetljivosti proračunskog modela na ulazne parametre, što bi trebalo doprinijeti povećanju svijesti o ovoj problematici, kao preduslovu donošenja pravilnih odluka i optimalnih tehničkih rješenja u ovoj oblasti.
 
 Ključne reči:
 Istraživanje, kosine, opterećenje, parametri tla