Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 233-239


NOMOGRAMI ZA ODREĐIVANJE EFEKTIVNE DUŽINE IZDVOJENIH AB STUBOVA PREMA EC 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.031
UDK: 624.97
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ristovski, Aleksandar; Stanojević, Vladimir
 
 Rezime:
 Objavljivanjem standarda Evrokoda 2, 2004.g. (u daljem tekstu EC2), uvedene su brojne novine u proračun betonskih elemenata i konstrukcija uopšte, pa i u oblasti vitkih elemenata. Proračun vitkih elemenata je znatno preciznije definisan, iako su dalja detaljnija uputstva još uvek neophodna. U radu se ukazuje na značajne novine pri prora-čunu efektivne dužine izolovanih armirano betonskih stubova u Standardu EC2 u odnosu na predstandard EN1992, a samim tim i u odnosu na naš aktuelni pravilnik PBAB 87.
 
 Ključne reči:
 Izdvojeni AB stubovi, efektivna dužina, vitkost, standard, nomogrami