Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 20, 2011.god., str. 219-228


GEOTEHNIČKI USLOVI TEMELJENJA MOSTA M4 NA KORIDORU VC, LOT 1, SVILAJ – VUKOSAVLJE
 
UDK: 550.82:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Neđo Đurić, Anđa Đujić, Petar Mitrović
 
 Rezime:
 U Bosni i Hercegovini su intenzivirana geološka i geotehnička istraživanja terena, za potrebe izrade projektne dokumentacije za trasu auto puta koridor Vc. Istraživanja su se odvijala tri godine, a trasa koridora podijeljena je na više dionica. Složenost geološke građe terena kroz koji prolazi trasa koridora zahtijevala je detaljnija istraživanja, kako terenska, tako i laboratorijska, te kabinetsku obradu podataka. Na trasi auto puta nalazi se veći broj objekata, od kojih je most M4 prikazan u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 autoput, most, geotehnička istraživanja, geotehnički projekat