Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 97-107


OPTIMALNO PROJEKTOVANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA SKLADIŠTA SA ASPEKTA UTROŠKA ČELIKA
 
UDK: 624.014.2:691.714
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav T. Bešević, Anika Tešanović
 
 Rezime:
 Jedno od najvažnijih pitanja optimalnog projektovanja konstrukcija je izbor kriterijuma optimalnosti. U ovom radu je prikazan kriterijum minimalne cene koštanja, minimalne težine(zapremine), izrade i eksploatacije jedne noseće čelične konstrukcije hale.Analiziran je objekat je pravougaonog oblika u osnovi 42m×38m, visine 20.3, namenenjen regalnom skladištu. Optimizacija noseće čelične konstrukcije je obuhvatila tri varijantna dispoziciona rešenja. Analizirano je prvo varijantno rešenje koje predstavlja tri poprečne glavne rešetke raspona 38,o m, sa kontinualnim rožnjačama u krov i kalkanskom odnosno podužnom fadadnom konstrukcijom. Drugo rešenje je sa jednim odnosno tri unutrašnja stuba, gde su poprečni rešetkasti nosači raspona 19.o m. Treće varijantno rešenje je koncipirano tako što je postavljen prostorni rešetkasti nosač u sredini hale raspona 38.0 m. Podužni rešerkasti nosači su raspona 19.5 m preko kojih su postavljene rožnjače sa kosnicima. Usvojeno je optimalno rešenje prema uslovu cene koštanja odnosno težine čelične konstrukcije i eksploatacije. Osnovni materijal za čeličnu konstrukciju je Č0361 (S235), koji odgovara SRPS-u C.B0.500 (JUS EN 10025/2003).
 
 Ključne reči:
 Optimizacija, čelik, proračun, prostorni nosač,rešetkasti nosač ,irasponi, roznjace, stubovi, kalkanska konstrukcija.