Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 80-94


КОМАСАЦИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
 
DOI: 10.14415/JFCE-878
UDK: 528.46:502.131.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бојовић, Богдан; Таталовић, Јелена; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав
 
 Резиме:
 Комасација земљишта представља планирани процес којим се врши уређење пољопривредних поседа и парцела, пројектује се путна и каналска мрежа, односно реализацијом комасационог пројекта на неком подручју комплетно се уређује простор. Обзиром да се комасација бави уређењем земљишта, важно је да комасациони пројекти буду усклађени са принципима заштите животне средине, односно да буду усаглашени са циљевима одрживог развоја. Узимањем у обзир важност очувања самог земљишта, јасно је да се комасација и одрживи развој не могу одвојено посматрати. Управо зато, у овом раду ће бити приказано како комасациони пројекти утичу на одрживи развој подручја. Истраживање ће бити спроведено анализом педолошких профила пре и после комасације земљишта, а обухватиће територију Општине Бачка Топола.
 
 Кључне речи:
 комасација, одрживи развој