Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 823-832


ЗЕЛЕНЕ УЛИЦЕ КАО МОДЕЛ УПРАВЉАЊА АТМОСФЕРСКОМ ВОДОМ У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.087
UDK: 502.12
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђураковац, Амела; Секулић, Мирјана
 
 Резиме:
 Улица је основни градивни елемент сваког насеља. У физичком смислу, улице чине комуникационе површине које се састоје од: коловоза, бициклистичких стаза, тротоара, паркинга, стајалишта и зелених површина (дрвореда, зелених трака, зеленог острва). Зеленило, као елемент улице, поред својих основних функција - изолација пешачких токова и ободних зграда од колског саобраћаја, стварање повољних санитарно-хигијенских и микроклиматских услова, може да врши и функцију апсорбовања и филтрирања атмосферске воде, настале као последица кише, топљења снега и сл. Појам „зелених улица” односи се на еколошке просторе, који нуде различита техничка решења за акумулацију атмосферских вода, као што су: контејнери за сакупљање воде, кишне баште, посебно одабрана вегетација, пропусни површински слој застора, пропусно земљиште и др. Зелене улице могу бити пројектоване, прилагођене различитим типовима улица и потребама саобраћајница или да се уклопе у већ постојећу уличну мрежу. Примарни циљ примене зелених улица јесте одрживо управљање атмосферском водом у урбаним условима, кроз процесе апсорбовања, филтририрања и пречишћавања воде, што доприноси повећању квалитета животне средине. Различита иновациона решења за имплементацију зелених улица, омогућавају претварањe конвенционалних, постојећих, улица у еколошке оазе са вишеструким бенефитом, који се огледа у побољшању квалитета воде, ваздуха, смањењу топлотних острва, истичући све важне улоге зеленила, које више није само „украсни” елемент урбаног пејзажа. Овај рад бави се дефиницијом и идентификовањем кључних карактеристика зелених улица, типологијом, као и препорукама за побољшање постојећих уличних система у Новом Саду, применом зелених улица.
 
 Кључне речи:
 зелене улице, атмосферске воде, одрживост, Нови Сад