Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 19-27


АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДУЖИНЕ ПОЛИЕДАРСКЕ ЉУСКЕ НА ПРЕСЕЧНЕ СИЛЕ И ПОМЕРАЊА
 
UDK: 624.074.43:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Даница Голеш, Драган Милашиновић
 
 Резиме:
 Применом метода коначних трака спроведена је линеарно еластична анализа армиранобетонске призматичне полиедарске љуске одабраног попречног пресека, за различите распоне. У раду је дат приказ и коментар добијених дијаграма помера ња, обртања, пресечних сила, момената и напона. Анализом облика ових дијаграма за различите распоне, закључује се да се граница између "дуге" и "кратке" полиедарске љуске одабраног попречног пресека налази између распона L=10м и L=20м, којима одговара однос дужина/ширина љуске између L/B=0.86 и L/B=1.72, тј. однос распона појединих плоча полиедра између ly/lx=3.19 и ly/lx=6.37.
 
 Кључне речи:
 Полиедарске љуске, метод коначних трака, дужина љуске, армирани бетон.