Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 95-110


LAKOAGREGATNI BETONI ARMIRANI VLAKNIMA
 
DOI: 10.14415/JFCE-879
UDK: 666.973
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Perčić, Ivana; Goleš, Danica; Kozarić, Ljiljana; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 Zbog sve češće primene lakoagregatnih betona kao konstrukcijskog materijala, u radu je data njihova klasifikacija, kao i kratak rezime njihovih prednosti i nedostataka u odnosu na betone normalne težine. Dodavanje vlakana se pokazalo kao efikasan način za unapređenje svojstava lakoagregatnih betona, naročito u pogledu korekcije njihovog krtog ponašanja pri zatezanju i savijanju. Na osnovu pregleda literature prikazan je uticaj vrste i količine vlakana na svojstva svežeg i očvrslog lakoagregatnog betona.
 
 Ključne reči:
 Lakoagregatni beton, klasifikacija, beton armiran vlaknima, svojstva betona