Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 313-322


OBNOVLJIVI IZVORI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA ZA NOVO VREME GRAĐENJA OBJEKATA VISOKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.031
UDK: 691:502.131.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Ćorić, Stanko; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 Ovaj rad daje informacije o mogućnostima i tehnologijama [2] kojima raspolaže graditeljstvo R.Srbije a tiče se trendova koji će se morati sve više koristiti u Evropi i svetu a to je korištenje obnovljivih izvora građevinskih materijala. Iskopavanje peska i šljunka iz reka i suvih kopova u mnogim zemljama EU je zabranjeno. Kopanje gline na gliništima i miniranje stenskog masiva se smatra kao narušavanje prirodnog ambijenta jer na taj način nastaju ožiljci na našoj planeti Zemlji. Obnovljivi izvori građevinskih materijala se smatraju materijali koji se svake godine mogu obnavljati i koji predstavljaju nuzprodukte najčešće poljoprivredne proizvodnje. Materijali koji se dobiju reciklažom postojećih materijala već korištenih u građevinarstvu kao i materijali koji su nuzprodukti industrijske proizvodnje se također smatraju obnovljivim materijalima. Obnovljivi materijali podržavaju novi trend gradnje u svetu koji se zove „Zelena gradnja“sa ciljem smanjenja štetne emisije CO2. Ovaj rad će razmatrati obnovljive materijale dobijene kao nuzprodukte poljoprivredne proizvodnje a to su slama od žitaraica (pšenica, ječam, raž i zob), trska i pozder koji se dobije mlevenjem stabljike industrijske konoplje. Ovi materijali su jeftini jer su nuzprodukti i oni su energetski efikasni što je od naročite važnosti u ovom vremenu podizanja enegetske efikasnosti građevinskih objekata. Gradnja objekata sa navedenim materijalima treba biti dobro planirana u smislu osiguranja trajnosti, otpornosti na požar a posebno da takve kuće predstavljaju ugodan i udoban boravak za ljude. Zidovi sa ovim materijalima moraju biti tako rešeni i obzbeđeni da ne mogu postati staništa za glodare i druge štetočine koje mogu biti i prenosnici opasnih i zaraznih bolesti.
 
 Ključne reči:
 Materijali, obnovljivi, ekologija, energetska, efikasnost