Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 537-548


ANALIZA STABILNOSTI VERTIKALNOG ZASEKA PRIMENOM MEHANIKE LOMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.055
UDK: 539.42
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mitković, Predrag; Obradović, Nikola; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 Određivanje kritične visine vertikalnog zaseka predstavlja veoma važan zadatak u geotehnici. Pored do sada primenjivanih rešenja mehanike tla, sve više istraživača predlaže nova rešenja zasnovana na primeni mehanike loma, pogotovo ako postoje pukotine usled zatezanja u tlu. U radu je, u kratkim crtama, prikazano određivanje kritične visine vertikalnog zaseka primenom metode granične ravnoteže i primenom kinematičke teoreme teorije plastičnosti. Analizirano je nekoliko radova, u kojima su razni istraživači primenili mehaniku loma na rešavanje ovog problema. Ukratko su prikazani rezultati tih radova i izvedeni zaključci. Na kraju su dati predlozi autora o mogućim budućim istraživanjima u ovoj oblasti.
 
 Ključne reči:
 vertikalni zasek,pukotina,mehanika loma,metoda gustine energije deformacija